Skip to main content

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία Blue Wireless ΟΕ, με τον διακριτικό τίτλο «Blue Wireless» που εδρεύει στην Ξάνθη, στην οδό Λευκίππου, με οδικό αριθμό 14, με Α.Φ.Μ. 801393675 ΔΟΥ Ξάνθης, (καλούμενης στο παρόν χάριν συντομίας “Blue Wireless” ή “η Εταιρεία”) και του Συνδρομητή με τα στοιχεία που αναγράφονται στη εμπρόσθια  πλευρά του παρόντος (εφεξής «ο Συνδρομητής») συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 • Η Blue Wireless εφαρμόζει μέτρα διαχείρισης της κίνησης στον βαθμό και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο ούτως ώστε να συμμορφώνεται με την εθνική ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αποφάσεις δικαστικών ή/και διοικητικών αρχών, να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου της και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, να προλαμβάνει την εμφάνιση εμποδίων λόγω συμφόρησης του δικτύου της καθώς και να αμβλύνει τις επιπτώσεις από τυχόν εξαιρετική ή προσωρινή συμφόρησή του. Για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, η Blue Wireless διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει μέτρα διαχείρισης κίνησης, υπό τον όρο ότι αυτά είναι διαφανή και δεν εισάγουν διακρίσεις. Ως μέτρα διαχείρισης κίνησης, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν νοούνται τυχόν όρια κατανάλωσης που εφαρμόζονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ή μέτρα με σκοπό τον περιορισμό του οικονομικού κινδύνου της Blue Wireless (προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας λόγω οφειλών του Συνδρομητή). Οποιοδήποτε μέτρο διαχείρισης της κίνησης απαιτεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Συνδρομητή γίνεται μόνο για τους ανωτέρω λόγους ή την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης με τον Συνδρομητή.
 • Εκτός από την ταχύτητα ανόδου (upload) και καθόδου (download), καθοριστικές παράμετροι για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και τη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες: η ταχύτητα μετάδοσης (ή ρυθμοαπόδοση (throughput)), η καθυστέρηση (delay), η διακύμανση της καθυστέρησης (jitter) και το ποσοστό πακέτων που απορρίπτονται (packet loss).
 • Τα μέρη συμφωνούν ότι η εκτιμώμενη ταχύτητα ανόδου/ καθόδου της παρεχόμενης στον Συνδρομητή γραμμής θα καθορίζεται μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Η ταχύτητα αυτή αποτελεί τη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να έχει ένας Συνδρομητής όταν είναι συνδεδεμένος και μπορεί να επηρεαστεί ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) από τους κάτωθι παράγοντες:
   • Την απόσταση του Συνδρομητή από την κεραία εκπομπής
   • Τον συνολικό αριθμό Συνδρομητών που εξυπηρετούνται ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο τη δεδομένη στιγμή
 • Σε περίπτωση που, κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, η μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα που επιτυγχάνεται είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή που προβλέπεται, ο Συνδρομητής μπορεί είτε να την αποδεχτεί είτε να μην την αποδεχτεί και να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα και αζημίως εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, με εξαίρεση το τέλος ενεργοποίησης που οφείλει σε κάθε περίπτωση να καταβάλει και αν το έχει ήδη καταβάλει δεν δικαιούται να το αναζητήσει. Σε περίπτωση σημαντικής, συνεχούς ή τακτικά επαναλαμβανόμενης απόκλισης από την ταχύτητα ανόδου /καθόδου, όπως αυτή καθορίζεται μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, ο Συνδρομητής μπορεί είτε να αιτηθεί την αζήμια υποβάθμιση της σύνδεσης σε μικρότερη ταχύτητα  (εφόσον αυτή είναι εμπορικά διαθέσιμη) είτε να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα και αζημίως, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί από τον Συνδρομητή και να επιβεβαιωθεί από τη Blue Wireless η συνεχής απόκλιση από την εκτιμώμενη ταχύτητα, σύμφωνα με τα ανωτέρω και με την προϋπόθεση ότι η απόκλιση δεν οφείλεται σε βλάβη της γραμμής, η οποία δύναται να αποκατασταθεί από τη Blue Wireless. Σε κάθε περίπτωση η παροχή τους δεν είναι εγγυημένη από την Blue Wireless, επειδή εξαρτάται από συνθήκες και παραμέτρους πέραν του ελέγχου της. Η μέγιστη επιτευχθείσα ονομαστική ταχύτητα ανόδου/καθόδου της παρεχόμενης στον Συνδρομητή γραμμής θα καθορίζεται μετά από την ενεργοποίηση. Η Blue Wireless ικανοποιεί κάθε αίτημα για μεταβολή της ταχύτητας ανόδου/καθόδου εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Στην περίπτωση που ο Συνδρομητής έχει επιλέξει ταχύτητα πρόσβασης έως 50 ή 150 Mbps και μετά την ενεργοποίηση διαπιστώνεται ότι η μέγιστη επιτευχθείσα ταχύτητα είναι κατώτερη ή ίση με την ταχύτητα της υπηρεσίας έως 24 Mbps, τότε ο Συνδρομητής δύναται είτε να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση εντός 15 ημερών από την ενεργοποίηση, είτε να ζητήσει, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, την υποβάθμιση της υπηρεσίας σε ταχύτητα έως 24Mbps.
 • Ο λόγος συγκέντρωσης (contention ratio) της υπηρεσίας δεν είναι συγκεκριμένος καθώς εξαρτάται από πλήθος παραγόντων.
 • Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι το ΙΝΤΕΡΝΕΤ είναι ανοιχτό περιβάλλον, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων του, ότι οφείλει να ενεργεί με άκρα επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου, των κωδικών του στοιχείων (username, password) και του χρησιμοποιούμενου Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα.
 • Ο Συνδρομητής οφείλει χωρίς καθυστέρηση να προβαίνει συχνά σε αλλαγές του προσωπικού κωδικού (password) κάνοντας χρήση της υπηρεσίας που η Blue Wireless έχει θέσει στη διάθεση των χρηστών στις ηλεκτρονικές σελίδες της και ακόμη να απομνημονεύει τα στοιχεία του προσωπικού του λογαριασμού, να μην τον αναγράφει σε αντικείμενα που μεταφέρει ή καθιστά προσιτά σε τρίτους, ούτε να επιτρέπει τη χρήση των κωδικών του στοιχείων από άλλους.
 • Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι, στην περίπτωση που η Blue Wireless υποχρεωθεί να λάβει μέτρα για την ελαχιστοποίηση παρεμβολών λόγω εισαγωγής σημάτων τεχνολογίας xDSL, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά οι παρεχόμενες σε αυτόν ευρυζωνικές υπηρεσίες, παραιτούμενος του δικαιώματος αποζημίωσης.
 • Ο Συνδρομητής γνωρίζει και αποδέχεται ότι η παροχή της υπηρεσίας και η ταχύτητα της σύνδεσης, εξαρτώνται και επηρεάζονται από την απόσταση του συνδρομητή από την κεραία εκπομπής.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 • Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της. Ο Συνδρομητής ευθύνεται για την εμπρόθεσμη και ολοσχερή καταβολή όλων των χρεώσεων που προκύπτουν από την παροχή των Υπηρεσιών μέχρι την οριστική διακοπή τους.
 • Οι όροι που αφορούν στη χρήση της υπηρεσίας θεωρούνται ουσιώδεις για την ασφαλή και ομαλή παροχή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση παραβίασής τους από τον Συνδρομητή, η Blue Wireless ουδεμία ευθύνη φέρει για τη λειτουργία της υπηρεσίας και για τυχόν προβλήματα που μπορεί ανακύψουν, ενώ δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την συμβατική σχέση.
 • Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από τον Συνδρομητή χωρίς υπαιτιότητα της Blue Wireless ή από την Blue Wireless λόγω υπαιτιότητας του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής οφείλει να εξοφλήσει τους λογαριασμούς του έως την χρονική στιγμή ισχύος της καταγγελίας.
 • Στους λογαριασμούς χρέωσης αναγράφεται η προθεσμία εξόφλησής τους. Οι λογαριασμοί χρέωσης δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμοι πριν την παρέλευση τριάντα (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χρέωσης που αναγράφεται επ’ αυτού. Σε κάθε περίπτωση, με τον τερματισμό της Σύμβασης όλες οι εκατέρωθεν απαιτήσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.
 • Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι σε περίπτωση που ο κάτοχος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Συνδρομητή και υποβάλει ο κάτοχος αίτημα στην Blue Wireless περί τερματισμού της παρούσας, η παρούσα θα λύεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του Συνδρομητή. Ο Κάτοχος, ασκώντας τα δικαιώματά του ως κάτοχος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, ευθύνεται αποκλειστικά απέναντι στον Συνδρομητή σε περίπτωση που η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών στερήσει από τον Συνδρομητή τη λήψη της Υπηρεσίας. Η Blue Wireless δεν φέρει ευθύνη έναντι του κατόχου αν ο Συνδρομητής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας (π.χ. μη εξόφληση λογαριασμών που οδηγεί σε διακοπή της σύνδεσης). H Blue Wireless δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη χρήση της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης από τον Συνδρομητή ή για την παραβίαση των συμφωνημένων μεταξύ Συνδρομητή και Κατόχου ως προς τη χρήση της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και του σχετικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Ειδικότερα, η Blue Wireless δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο Συνδρομητής ενεργεί καθ’ υπέρβαση της πληρεξουσιότητας του Κατόχου ή άνευ πληρεξουσιότητας.
 • Σε περίπτωση που η Σύμβαση ή η ανανέωση της συνάπτεται εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στον Ν. 2251/1994 (όπως εκάστοτε ισχύει), ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από αυτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή της υπαναχώρησης ο Υπαναχωρών υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρεία ό,τι παρέλαβε, σε καλή κατάσταση, κατάλληλα προς χρήση ενώ δύναται να επιβαρυνθεί με τα εν γένει διαχειριστικά κόστη και κόστη έναντι τρίτων όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας, ο οποίος δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.
 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης του Πελάτη δεν ισχύει μετά την ενεργοποίηση των συμφωνημένων υπηρεσιών, ακόμη και αν η εν λόγω ενεργοποίηση λάβει χώρα πριν την πάροδο της ανωτέρω νόμιμης προθεσμίας υπαναχώρησης (14 ημερολογιακές ημέρες). Ο Συνδρομητής σε αυτή την περίπτωση ρητά συμφωνεί στην εκτέλεση της σύμβασης (δηλαδή στην ενεργοποίηση των συμφωνημένων υπηρεσιών από την Εταιρεία) πριν την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο δικαιούται να υπαναχωρήσει κατά τα οριζόμενα στον Ν. 2151/1994 και αναγνωρίζει ότι θα απολέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεστεί πλήρως από την Εταιρεία.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ BLUE WIRELESS

 • Η Blue Wireless φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών, δεν φέρει όμως ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα ή οποιαδήποτε άλλη ζημία του Συνδρομητή (εκτός εάν οφείλονται αποκλειστικά σε δόλο ή αμέλειά της) ή σε περιπτώσεις ανώτερης βίας ή για τυχόν διακοπές παροχής της υπηρεσίας που οφείλονται σε προβλήματα ή βλάβες που εντοπίζονται στο δίκτυο του ΟΤΕ ή τρίτων Παρόχων. Η Blue Wireless υποχρεούται να τηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, ήτοι τις εναρμονισμένες προδιαγραφές για τις τεχνικές διεπαφές ή/ και λειτουργίες των υπηρεσιών που ορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα ή/ και σε κοινοτικό επίπεδο, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται από την Άδεια της Blue Wireless, κατά τρόπο που να μην τίθεται σε κίνδυνο η ζωή, η σωματική ασφάλεια, η υγεία και η περιουσία του Συνδρομητή.
 • Η Blue Wireless λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών που αναφέρει ο Συνδρομητής στη χρήση της υπηρεσίας, εφόσον ο Συνδρομητής χρησιμοποιεί την υπηρεσία και τον παρεχόμενο Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και εφόσον το τεχνικό ή λειτουργικό πρόβλημα οφείλεται στο δίκτυο ή στον Εξοπλισμό της Blue Wireless και όχι στον Εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί ο Συνδρομητής από άλλον προμηθευτή, ούτε σε προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια δικτύων του ΟΤΕ και/ή τρίτων προσώπων.
 • Η Blue Wireless ανακοινώνει στον ηλεκτρονικό δικτυακό της τόπο την πολιτική της για κάθε θέμα που αφορά την παροχή της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της προθεσμίας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, ή την άρση βλαβών, εφόσον η δυσλειτουργία των υπηρεσιών οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας.
 • Η Blue Wireless ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν προγραμματισμένες εργασίες της ή προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο του ΟΤΕ, εάν και εφόσον τις έχει προηγουμένως κοινοποιήσει ο ΟΤΕ και για κάθε θέμα που αφορά στην παροχή της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της προθεσμίας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή την άρση βλαβών, εφόσον η δυσλειτουργία των υπηρεσιών οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας. Η Blue Wireless ανακοινώνει μέσω του διαδικτυακού της τόπου τυχόν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Η Blue Wireless μπορεί να θέτει εκτός λειτουργίας και να διακόπτει προσωρινά την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών για τη διενέργεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου της εφόσον τούτο έχει ρητά γνωστοποιηθεί στους πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανακοίνωσης στον τύπο ή με άλλο πρόσφορο τρόπο. Η Blue Wireless δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει καμία ευθύνη για τον απαιτούμενο χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών, που απαιτούν ενέργειες από τρίτο πρόσωπο ή εμπλέκουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο άλλους φορείς.
 • H Blue Wireless ουδεμία ευθύνη υπέχει για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια, πλημμελή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών και/ή άλλων δικτύων τρίτων προσώπων. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις υπηρεσίες διαδικτύου.
 • Η Blue Wireless ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια δικτύων του ΟΤΕ και/ή τρίτων Παρόχων και/ ή τρίτων προσώπων όπου θα έχει πρόσβαση ο Συνδρομητής μέσω της υπηρεσίας Blue Wireless.
 • Στην περίπτωση ενεργοποιημένης Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης Blue Wireless, εφόσον ο κάτοχος αυτής επιθυμεί τη μεταφορά του λόγω αλλαγής διεύθυνσης, η Blue Wireless θα αναλαμβάνει δωρεάν τη μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού στη νέα διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κάλυψη στο συγκεκριμένο σημείο.
 • Η Blue Wireless κατά την εύλογη και δίκαιη κρίση της έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Συνδρομητή την καταβολή εγγύησης οποιασδήποτε μορφής για την ενεργοποίηση της παρούσας σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης με υπαιτιότητα του Συνδρομητή.
 • Για λόγους ασφαλείας, όπως αυτοί εξειδικεύονται στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας της Εταιρείας, η Blue Wireless διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει την Πρόσβαση του Συνδρομητή στα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα της Εταιρείας.
 • Στην περίπτωση που η διαθεσιμότητα του δικτύου ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι χαμηλότερη από την ποιότητα παροχής υπηρεσιών που τυχόν θεσπίζονται από αποφάσεις της ΕΕΤΤ από την παρούσα σύμβαση, καθώς και στην περίπτωση βλάβης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του συνδρομητή ή τρίτου προσώπου και οδηγούν σε διακοπή της παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο συνδρομητή, εκτός από τις περιπτώσεις λόγω ανωτέρας βίας, η Blue Wireless οφείλει, να πιστώσει τον συνδρομητή με το τμήμα του καταβαλλόμενου από αυτόν ποσού τον παγίου τέλους, που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο της διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφόσον η βλάβη υπερβαίνει το χρονικό όριο μίας (1) εργάσιμης ημέρας, από την επόμενη εργάσιμη της δήλωσης της βλάβης. Η πίστωση στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις πραγματοποιείται από την Blue Wireless αυτόματα, προς τον συνδρομητή που έχει δηλώσει βλάβη, σε επόμενο λογαριασμό του συνδρομητή, εντός τετραμήνου από την άρση της βλάβης.
 • Ο Συνδρομητής εντός (6) μηνών από τη διαπίστωση της βλάβης ή της δυσλειτουργίας της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, έχει δικαίωμα να υποβάλει σχετική έγγραφη αιτιολογημένη αναφορά προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Blue Wireless. Σε περίπτωση που η Blue Wireless επιβεβαιώσει με βάση τα εσωτερικά τεχνικά στοιχεία την από υπαιτιότητα της Blue Wireless μη παροχή ή πλημμελή παροχή της υπηρεσίας σε σχέση με τα εκ του νόμου οριζόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, ο Συνδρομητής δικαιούται αποζημίωση για την αποδεδειγμένη θετική ζημία που τυχόν υπέστη. H Blue Wireless εφαρμόζει διαδικασίες φιλικής επίλυσης διαφορών (δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου παραπόνων) τις οποίες ο Συνδρομητής δύναται να αξιοποιεί προτού προσφύγει σε μηχανισμούς δικαστικής ή εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς. H δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου παραπόνων επιλαμβάνεται κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Συνδρομητή προς τη Blue Wireless.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

 • Ο Συνδρομητής οφείλει να συμπληρώνει όλα τα πεδία της αίτησης σύνδεσης, με τα πλήρη και αληθή στοιχεία και τις επιθυμητές επιλογές, καθώς επίσης να γνωστοποιεί στη Blue Wireless κάθε αλλαγή τους με συστημένη επιστολή του ή με email στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών εντός είκοσι (20) ημερών από τυχόν αλλαγή και να παραδίδει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση πληρεξουσιότητας ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής και ο κάτοχος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης είναι διαφορετικά πρόσωπα, η Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία θα παρέχεται μόνον εφόσον ο κάτοχος της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης έχει παράσχει τα ακριβή στοιχεία της ταυτότητάς του, υπογράψει ή/και προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει αιτηθεί και συναινέσει να γίνεται χρήση της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης (Blue Wireless ή άλλου παρόχου) από τον Συνδρομητή για την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών από την Εταιρεία προς τον Συνδρομητή.
 • O Συνδρομητής ευθύνεται και εξασφαλίζει ότι η υπηρεσία χρησιμοποιείται σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη. Η Blue Wireless ενημερώνει με επιστολή τον Συνδρομητή για καταγγελία ή αίτημα τρίτου. Ο Συνδρομητής οφείλει να αποκρίνεται με συστημένη επιστολή ή email μέσα σε (5) εργάσιμες μέρες σε έγγραφα αιτήματα της Blue Wireless σχετικά με καταγγελίες, αιτήματα και παράπονα τρίτων προσώπων ή την ανακοίνωση δεδομένων του σε τρίτους. Ο Συνδρομητής συμφωνεί ότι η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταπώληση ή Χρήση της υπηρεσίας σε τρίτους. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η συστηματική σύνδεση για ανταλλαγή δεδομένων (ενδεικτικά πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σε βάσεις δεδομένων, κλπ.). Αν διαπιστωθεί χρήση πέραν της οικιακής, η Blue Wireless έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε καταγγελία της σύμβασης, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του πελάτη, καταγγελίες, αιτήματα ή παράπονα τρίτων προσώπων ή την ανακοίνωση δεδομένων του σε τρίτους.
 • Ο Συνδρομητής οφείλει να μην παραβιάζει ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 2251/94 «Περί προστασίας καταναλωτών», του ν. 2121/92 για την πνευματική ιδιοκτησία, του ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το ν. 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και αντίστοιχες Οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών κ.λπ. Περαιτέρω απαγορεύεται η διακίνηση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, η τοποθέτηση και αποστολή ιομορφικών προγραμμάτων, η διακίνηση πορνογραφικού και βίαιου περιεχομένου, η επίδοση σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήματα της Blue Wireless ή τρίτων, η μαζική αποστολή μη ζητηθείσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για εμπορικούς ή μη σκοπούς (spamming) ή η παράλειψη πράξεων που απαγορεύουν την αποστολή spamming. Τέλος, ο Συνδρομητής οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε δημοσιοποιούμενη πολιτική αποδεκτής χρήσης των υπηρεσιών και του δικτύου της Blue Wireless, καθώς και με την εκάστοτε δημοσιοποιούμενη πολιτική ορθής χρήσης αναφορικά με τα επιτρεπτά/φυσιολογικά όρια όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται / επικαιροποιούνται, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση που η Blue Wireless ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή παραλείψεις του Συνδρομητή, ο τελευταίος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της και η Blue Wireless δικαιούται να τον καλεί ως δικονομικό εγγυητή στις σχετικές διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων ή της EETΤ.
 • Ο Συνδρομητής υποχρεούται, εφόσον απαιτείται και κατόπιν συνεννόησης με τη Blue Wireless, να επιτρέπει την είσοδο εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Blue Wireless στην κατοικία του και την πρόσβαση στο ηλεκτρικό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και στον εξοπλισμό που βρίσκεται εγκατεστημένος και προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ή/και του Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες ενέργειες για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης. Ο Συνδρομητής ευθύνεται απέναντι στην Blue Wireless και οφείλει να έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη προηγούμενη συναίνεση τρίτων προσώπων για τα ανωτέρω σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα δικαιούνται να αρνηθούν την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών στο χώρο του Συνδρομητή ή σε κοινόχρηστο χώρο.
 • Ο Συνδρομητής δε δικαιούται να μεταφέρει τον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό της Blue Wireless σε άλλη διεύθυνση από εκείνη που δηλώνεται ως διεύθυνση ενεργοποίησης της Υπηρεσίας στην παρούσα σύμβαση, ούτε να επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο στο τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο ή στον υπάρχοντα εξοπλισμό που εξυπηρετεί τη σύνδεσή του με αυτό, φέρει δε την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση τέτοιας επεμβάσεως. Σε περίπτωση μεταφοράς του Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε άλλη διεύθυνση ή μη εξουσιοδοτημένης από τον χρήστη πρόσβασης τρίτων στον χρησιμοποιούμενο Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό ή άλλης επέμβασης στον Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό αντίθετα προς τους όρους της παρούσας, η Blue Wireless δεν εγγυάται ούτε την ομαλή παροχή της υπηρεσίας, ούτε την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Συνδρομητή, ενώ δεν φέρει καμία ευθύνη ιδίως για χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από την χρήση του Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί μεταφορά του Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού ή αντίθετη προς τους όρους της παρούσας χρήση αυτού, η Blue Wireless διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την παροχή της υπηρεσίας. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώνει άμεσα, και σε κάθε περίπτωση εντός (24) ωρών, την Blue Wireless για τυχόν απώλεια οποιουδήποτε Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού της Blue Wireless.
 • Οι Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες που περιλαμβάνουν το δικαίωμα απεριόριστης χρήσης από του Συνδρομητή έναντι σταθερού μηνιαίου τιμήματος προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση εντός των φυσιολογικών / επιτρεπτών ορίων που προσδιορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα πολιτική ορθής χρήσης, ενώ η υπερβολική χρήση καθ’ υπέρβαση των ορίων παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να χρεώνει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο όπως αυτός δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Blue Wireless. Σε κάθε περίπτωση υπερβολική ή αφύσικη χρήση των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών σε σχέση με τη συνήθη χρήση του Συνδρομητή, θα δίνει το δικαίωμα στη Blue Wireless να αναστείλει άμεσα τις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες, κατόπιν σχετικής ειδοποιήσεως προς τον Συνδρομητή. Η εκ νέου ενεργοποίηση αποτελεί νέα συμφωνία και υπόκειται στους όρους αυτής. Καθ’ υποτροπή αθέμιτη χρήση δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να αρνηθεί την χορήγηση υπηρεσιών που περιλαμβάνουν απεριόριστη χρήση.
 • Περαιτέρω απαγορεύεται κάθε είδους επαγγελματική χρήση (ενδεικτικά περίπτερα, internet cafe, εμπορική κ.λπ.) ή κάθε χρήση με σκοπό το κέρδος ή την μεταπώληση. Τυχόν τέτοια χρήση είναι αθέμιτη σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής ορθής χρήσης των υπηρεσιών και παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα μεταφοράς του Συνδρομητή σε άλλο πρόγραμμα ή και στην διακοπή αυτού από την υπηρεσία προσωρινά ή οριστικά, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η συστηματική σύνδεση για ανταλλαγή δεδομένων (ενδεικτικά η πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σε βάσεις δεδομένων κλπ). Αν διαπιστωθεί χρήση πέραν της οικιακής, η Blue Wireless, έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε καταγγελία της σύμβασης.
 • Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες παρέχονται σε χώρο με πολλούς κατοίκους ή διαμένοντες, ή σε επαγγελματική εγκατάσταση με πολλούς χρήστες, ο Συνδρομητής βεβαιώνει ότι έχει ενημερώσει και οφείλει να κρατά στο μέλλον ενήμερους όλους τους χρήστες με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο για την αποστολή αναλυτικών λογαριασμών (έντυπων ή ηλεκτρονικών).
 • Ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώνεται για την πολιτική της Blue Wireless, τις ισχύουσες τιμές και τις οδηγίες για την προστασία του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών από τον δικτυακό τόπο και τα σημεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Blue Wireless. Ο Συνδρομητής μπορεί να αποκτά πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες που αφορούν τόσο στις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης, όσο και σχετικά με το σύνολο των τιμολογίων και των τελών συντήρησης που ισχύουν, μέσω των καταστημάτων, μέσω του δικτυακού τόπου της Blue Wireless, ή μπορεί να αναζητήσει πληροφόρηση απευθυνόμενος στη Blue Wireless εγγράφως ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει τη Blue Wireless για την ύπαρξη εξοπλισμού (συναγερμός, POS κλπ) που είναι συνδεδεμένος με την Υπηρεσία. Η Blue Wireless δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για την παρεχόμενη σύνδεση κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

5. ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 • Η χρέωση για την παροχή των υπηρεσιών αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας από την Blue Wireless με βάση τις τιμές που ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Blue Wireless όπως αυτός κοινοποιείται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας και διατίθεται στα σημεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας. Ο Συνδρομητής προκαταβάλλει εξαρχής το τίμημα του επόμενου διμήνου και η Blue Wireless εκδίδει το αντίστοιχο παραστατικό που προβλέπεται από την νομοθεσία περί ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014), ως εκάστοτε ισχύει και μετά τις τροποποιήσεις του, εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η εκάστοτε μείωση τιμοκαταλόγου από τη Blue Wireless δεν ισχύει επί των ειδικών τιμών που η εταιρεία τυχόν παρέχει στα πλαίσια ειδικών προσφορών εκτός εάν η ειδική τιμή είναι μεγαλύτερη της νέας μειωμένης τιμής τιμοκαταλόγου. Η Blue Wireless εκδίδει λογαριασμό για χρονικό διάστημα έως και δύο μηνών για την αξία της υπηρεσίας που παρεσχέθη το χρονικό αυτό διάστημα, πλέον Φ.Π.Α.. O Συνδρομητής επιβαρύνεται επιπλέον με το τέλος σταθερής τηλεφωνίας και internet, ήτοι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού που αναλογεί στις υπηρεσίες επικοινωνίας, όπως προσδιορίζεται στην κείμενη νομοθεσία με ισχύ από 1/1/2017.
 • Ο Συνδρομητής οφείλει να εξοφλεί με τους εκλεγμένους στην αίτησή του τρόπους τα εκδοθέντα παραστατικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας εξόφλησης.
 • Ο Συνδρομητής είναι το μόνο πρόσωπο που ευθύνεται έναντι της Blue Wireless για την εξόφληση των λογαριασμών για τις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτούς, ακόμα και αν οι Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Ο Συνδρομητής θα εξετάζει τον λογαριασμό και θα ελέγχει τις πιστωτικές και χρεωστικές καταχωρίσεις που απεικονίζονται σε αυτόν και θα ειδοποιεί την Blue Wireless σχετικά με κάθε τυχόν παράλειψη ή σφάλμα του λογαριασμού. Ο λογαριασμός αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο και έγγραφο κατά την έννοια του νόμου για την πλήρη απόδειξη οφειλής του Συνδρομητή για ολόκληρο το ποσό που αναφέρει, επιτρεπομένης της ανταπόδειξης.
 • Ο Συνδρομητής επιβαρύνεται με το κόστος ενεργοποίησης των υπηρεσιών από τη Blue Wireless βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
 • Ο ισχύων σήμερα τιμοκατάλογος γνωστοποιείται στον Συνδρομητή στα σημεία πώλησης του Εξοπλισμού και των υπηρεσιών της Blue Wireless. Η Blue Wireless διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου και των τελών συντήρησης ιδίως εφόσον αυτό επιβάλλεται, ενδεικτικά, από τις οικονομικές συνθήκες της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, το κόστος παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών από τη Blue Wireless στο Συνδρομητή, τον πληθωρισμό και τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη της μείωσης τιμολογίων, τυχόν αύξηση των τιμών του τιμοκαταλόγου και των τελών συντήρησης της Blue Wireless τίθεται σε (1) ένα μήνα μετά την ενημέρωση των συνδρομητών σύμφωνα με το νόμο, ο δε Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα αζημίως εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα από τη σχετική ενημέρωση. Η ενημέρωση πραγματοποιείται σωρευτικά μέσω: 1) της ιστοσελίδας της Blue Wireless και 2) με αναφορά σε εμφανές σημείο του έντυπου λογαριασμού ή σε σχετικό έντυπο που συνοδεύει τα έντυπα του λογαριασμού ή, στην περίπτωση που δεν αποστέλλεται έντυπος λογαριασμός, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και διά του τρόπου με τον οποίο γίνεται η ειδοποίηση για την έκδοση του λογαριασμού ηλεκτρονικά
 • Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός της η Blue Wireless δικαιούται να προβεί σε μονομερή προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας προς τον Συνδρομητή λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς τη Blue Wireless, μετά από την πάροδο επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης προειδοποίησης προς τον Συνδρομητή, που πραγματοποιείται ακόμη και διαμέσου του λογαριασμού του και σε οριστική, μόνο μετά από την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή της παροχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • Κατά την περίοδο προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας λόγω ανεξόφλητων οφειλών ο Συνδρομητής οφείλει να καταβάλει τα πάγια μηνιαία τέλη της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Συνδρομητής δύναται να αιτηθεί την άμεση οριστική διακοπή της υπηρεσίας.
 • Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η προσωρινή ή οριστική διακοπή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στις περιπτώσεις απάτης, ουσιώδους παραβίασης των όρων χρήσης της υπηρεσίας ή επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή μη εξόφλησης των εκδοθέντων παραστατικών ή υπερβάσεως του εκάστοτε οριζόμενου πιστωτικού ορίου σύμφωνα με τα κατωτέρω.
 • Σε περίπτωση λήξης της παρούσας για οποιονδήποτε λόγο (με εξαίρεση την περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον Συνδρομητή) λόγω αποδεδειγμένης υπαιτιότητας (δόλος ή βαριά αμέλεια) της Blue Wireless, ο Συνδρομητής δεν δικαιούται να αξιώσει καταβληθέντα. Ο Συνδρομητής δικαιούται να αξιώσει την επιστροφή καταβληθέντων τελών για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν λόγω λήξης της σύμβασης.
 • Συμφωνείται και συνομολογείται ότι το ύψος της οφειλής του Συνδρομητή προς τη Blue Wireless για κάθε σύστημα λειτουργίας της σύμβασης ή/ και κατά την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της αποδεικνύεται πλήρως από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων (καρτέλα) της Blue Wireless που περιέχει τα ενημερωμένα επιμέρους χρεωπιστωτικά ποσά. Ρητά συμφωνείται ότι η Blue Wireless δικαιούται να καταθέσει Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής βάσει του ως άνω αποσπάσματος και των σχετικών τιμολογίων ή λογαριασμών, κατόπιν εξωδίκου όχλησης.
 • Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από τον Συνδρομητή χωρίς υπαιτιότητα της Blue Wireless ή από τη Blue Wireless λόγω υπαιτιότητας του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής οφείλει να εξοφλήσει τους λογαριασμούς του έως την χρονική στιγμή ισχύος της καταγγελίας.
 • E-bill
   • Εφόσον ο συνδρομητής επιλέξει την ηλεκτρονική μορφή λογαριασμού, η πρόσβαση του συνδρομητή στο ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας της Blue Wireless και της ηλεκτρονικής εφαρμογής “myBlue”. Για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής “myBlue” απαιτείται Εγγραφή του συνδρομητή με τη χρήση μοναδικού κωδικού εγγραφής που του αποστέλλεται από τη Blue Wireless με SMS στο τηλέφωνο επικοινωνίας που ο συνδρομητής έχει δηλώσει στη Blue Wireless, καθώς και “Username” (Όνομα Χρήστη) και “Password” (Κωδικός Πρόσβασης) που επιλέγει ο συνδρομητής κατά τη διαδικασία εγγραφής του στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, ο συνδρομητής οφείλει να διορίζει φυσικό πρόσωπο ως Υπεύθυνο για τη λειτουργία της μεταξύ της Blue Wireless και του συνδρομητή σύμβασης παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, στον οποίο κοινοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί πρόσβασης. Ο συνδρομητής αναλαμβάνει να εγγραφεί με δικές του ενέργειες στο ηλεκτρονικό σύστημα/εφαρμογή “myBlue” απαλλάσσοντας τη Blue Wireless από κάθε σχετική ευθύνη. Ο Συνδρομητής οφείλει να τηρεί τους κωδικούς πρόσβασης μυστικούς και να μην τους καθιστά προσιτούς, σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο συνδρομητής οφείλει ανά τακτά διαστήματα να αλλάζει το PIN μέσω της λειτουργίας της οικείας Ιστοσελίδας.
   • Εφόσον ο Συνδρομητής επιλέξει να λαμβάνει τους εκδοθέντες λογαριασμούς και την ανάλυση αυτών αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, δηλώνει ρητά ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει λογαριασμούς σε έντυπη μορφή. Με την έκδοση κάθε νέου λογαριασμού, θα αποστέλλεται στον συνδρομητή σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου του μετά την υποβολή της αίτησή του και με γραπτό μήνυμα sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην αίτησή του. Μέσω της υπηρεσίας “myBlue” ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου). Ο συνδρομητής, μετά τη λήψη της ως άνω ενημέρωσης, έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του και στο ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης, αποκλειστικά μέσω της ως άνω ιστοσελίδας της Blue Wireless, με τη χρήση Username (Όνομα Χρήστη) και Password (Κωδικού Πρόσβασης) που επιλέγει ο χρήστης κατά τη διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία “myBlue”.
   • Ο συνδρομητής, εφόσον έχει επιλέξει να λαμβάνει το ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης ή/ και τους λογαριασμούς του σε ηλεκτρονική μορφή, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση της Blue Wireless για κάθε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης και αριθμού κινητού τηλεφώνου, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Blue Wireless για την αδυναμία ή καθυστέρηση ενημέρωσης του συνδρομητή για τη διαθεσιμότητα των ως άνω πληροφοριών (ελάχιστου επιπέδου αναλυτικής χρέωσης ή/και λογαριασμού σε ηλεκτρονική μορφή).
   • Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι η Blue Wireless καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των ως άνω πληροφοριών στον Συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση, η Blue Wireless δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) του Συνδρομητή ή/και τρίτων τυχόν προκύψει, οφειλόμενη στην αδυναμία ή καθυστέρηση πρόσβασης του Συνδρομητή στις ως άνω πληροφορίες ή στην απώλεια του περιεχομένου αυτών ή στην ύπαρξη λαθών σε αυτές.
   • H Blue Wireless δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την παράνομη ή/και αυθαίρετη χρήση των κωδικών πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους σε αυτούς από τον συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση, την υποχρέωση για την τήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης στις ως άνω πληροφορίες φέρει αποκλειστικά ο συνδρομητής.
   • Για περισσότερες πληροφορίες της ως άνω εφαρμογής ο συνδρομητής μπορεί να απευθυνθεί στην οικία ιστοσελίδα της Blue Wireless.
 • Συμφωνείται και συνομολογείται ότι αναγνωρίζεται στη Blue Wireless μονομερές δικαίωμα (option) δυνάμει του οποίου η Blue Wireless σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής λογαριασμών ή ασυνήθιστα μεγάλης τηλεπικοινωνιακής κίνησης κατά την εύλογη και δίκαιη κρίση της καθορίζει ύψος πιστωτικού ορίου του Συνδρομητή. Με την εξάντλησή του η Blue Wireless δικαιούται να εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο καθώς και να αναστέλλει προσωρινά την παροχή της υπηρεσίας.
 • Ειδικότερα, η Blue Wireless διατηρεί δικαίωμα διακοπής της υπηρεσίας του Συνδρομητή σε περίπτωση που η χρέωση που προκύπτει με βάση τη χρήση της υπηρεσίας εντός του κύκλου τιμολόγησης υπερβεί το ποσό των εκατό ευρώ (100). Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί την ως άνω ενεργοποίηση της αυτόματης διακοπής των υπηρεσιών δύναται να υποβάλει σχετικό αίτημα στη Blue Wireless αναφορικά με την μεταβολή του ανώτατου πιστωτικού ορίου, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω.
 • Η Blue Wireless κατά την εύλογη κρίση της έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Συνδρομητή την καταβολή εγγύησης οποιασδήποτε μορφής για την ενεργοποίηση της παρούσας ή πάγιο τέλος επανασύνδεσης σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης με υπαιτιότητα του Συνδρομητή, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο της Blue Wireless.
 • Συμφωνείται , ότι η Blue Wireless δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο φερεγγυότητας του Συνδρομητή και να ασκεί τα δικαιώματά της είτε προχωρώντας στη σύναψη της παρούσας, είτε διακόπτοντας προσωρινά ή οριστικά την παροχή της υπηρεσίας, αν βάσιμα κρίνει ότι ο Συνδρομητής είναι αφερέγγυος και αρνείται να παράσχει εγγύηση ύψους (201,63) Ευρώ, η οποία επιστρέφεται ατόκως στον Συνδρομητή κατά τη λύση της παρούσας, συμψηφιζόμενη ανάλογα με τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές του Συνδρομητή. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής της υπηρεσίας για οφειλές ως ανωτέρω, η Blue Wireless δικαιούται να ζητεί εγγύηση ίση με το ύψος του υψηλότερου μέχρι τότε λογαριασμού του Συνδρομητή, για να ενεργοποιήσει ξανά την παροχή της υπηρεσίας.
 • Η Blue Wireless δύναται να παρέχει στον Συνδρομητή κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος αναδρομικά στοιχεία σχετικά με το Ελάχιστο Επίπεδο Αναλυτικής Χρέωσης (Ε.Ε.Α.Χ.) ή και με το εμπλουτισμένο Ε.Ε.Α.Χ. για παρελθούσες χρήσεις, τα οποία τηρούνται από την Blue Wireless για σκοπούς χρέωσης και πληρωμής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της επικοινωνίας, εκτός και αν αμφισβητήθηκε ο λογαριασμός και δεν εξοφλήθηκε, οπότε τα σχετικά στοιχεία τηρούνται από την Blue Wireless μέχρι την αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς. Τα αναδρομικά στοιχεία παρέχονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Blue Wireless.

6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Η εγκατάσταση του απαραίτητου τερματικού εξοπλισμού γίνεται από τη Blue Wireless. H Blue Wireless δύναται να χρεώσει τον τερματικό εξοπλισμό σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο. Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού από τη Blue Wireless o Συνδρομητής επιβαρύνεται με κόστος που αναφέρεται στον εκάστοτε τιμοκατάλογο υπηρεσιών της Blue Wireless.
 • Ο Συνδρομητής έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει τη Blue Wireless ή τρίτον για την προμήθεια του απαραίτητου τερματικού Εξοπλισμού. Η Blue Wireless για τον παρεχόμενα Εξοπλισμό εξασφαλίζει την παρεχόμενη από τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο και μεταπωλητή εγγύηση διάρκειας δύο (2) ετών. Εντούτοις, η Blue Wireless δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την κατασκευαστική ποιότητα, τη λειτουργικότητα, την καταλληλότητα και την αρχική ή επιγενόμενη έλλειψη ιδιοτήτων τις οποίες είχαν τυχόν υποσχεθεί οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς του Εξοπλισμού.
 • Ο Συνδρομητής οφείλει να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό της Blue Wireless στα πλαίσια της συντήρησης, ελέγχου και αποκατάστασης της σύνδεσης ή/και του Εξοπλισμού που ο Συνδρομητής έχει προμηθευτεί από τη Blue Wireless.
 • H Blue Wireless δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε εγγυάται την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παρέμβει με οποιοδήποτε τρόπο στον παρεχόμενο από την Blue Wireless Εξοπλισμό.
 • Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιλέξει να προμηθευτεί Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό από τρίτον, τότε ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για την συμβατότητα του εν λόγω εξοπλισμού με το δίκτυο της Blue Wireless, την εγκατάσταση και συντήρησή του, την άρση οποιωνδήποτε προβλημάτων οφείλονται στον εν λόγω εξοπλισμό και την ενεργοποίησή του.
 • H Blue Wireless δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση βλάβης στην πρόσβαση και/ή στη λειτουργία της Υπηρεσίας του Συνδρομητή που οφείλεται σε επέμβαση ή ρύθμιση του εξοπλισμού ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράληψη του Συνδρομητή ή τρίτου ή σε περίπτωση βλάβης που εμπίπτει στην περιοχή ευθύνης του ΟΤΕ.
 • Ο Συνδρομητής οφείλει να κάνει καλή χρήση του Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες που παραδίδονται σε αυτόν. H Blue Wireless ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την κακή ή πλημμελή χρήση του εξοπλισμού.
 • Για την αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών στον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό και στην παροχή της Υπηρεσίας η Blue Wireless διατηρεί το δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης δεδομένων στον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από τον Συνδρομητή για την υλοποίηση της Υπηρεσίας είτε o εξοπλισμός έχει δοθεί από τη Blue Wireless είτε από τρίτο.

7. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Η Blue Wireless λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του Συνδρομητή και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που ο τελευταίος έχει δηλώσει στην αίτησή του σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (ΓΚΠΔ), τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ καθώς και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρεί. Η Blue Wireless δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Η Blue Wireless ουδεμία ευθύνη φέρει για (α) τη γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που ο Συνδρομητής λαμβάνει ή αποστέλλει σε τρίτους ή αποθηκεύει μέσω της πρόσβασής του στο δίκτυό της, (β) την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστεί ο Συνδρομητής από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο, και (γ) για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των Συνδρομητών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου.
 • Η Blue Wireless δηλώνει και ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τη Blue Wireless και αφορούν τον Συνδρομητή θα χρησιμοποιηθούν για την ομαλή εκτέλεση της συμβατικής σχέσης, την παροχή, υποστήριξη και εξυπηρέτηση των σχετικών τηλεπικοινωνιακών και συνδρομητικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και για την παρακολούθηση και προστασία των συναλλαγών της Blue Wireless κατά την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, η Blue Wireless συλλέγει και επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνδρομητή στο βαθμό που απαιτείται προκειμένου η Blue Wireless να συμμορφώνεται με τις νομικές και ρυθμιστικές της υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών, της προστασίας του καταναλωτή, της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό η Blue Wireless επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνδρομητή στο βαθμό που απαιτείται για τη σύμφωνη με το νόμο ανταπόκρισή της σε νόμιμα αιτήματα χορήγησης στοιχείων των αρμοδίων δημόσιων εποπτικών αρχών. Η Blue Wireless επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνδρομητή με σκοπό την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της, της διασφάλισης του απορρήτου και της ιδιωτικότητας των επικοινωνιών, της ασφάλειας της επεξεργασίας και της διασφάλισης εν γένει των εννόμων συμφερόντων της.
 • Η Blue Wireless συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Συνδρομητή για το σκοπό ενημέρωσης και αποστολής διαφημιστικού / ενημερωτικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Blue Wireless με οποιοδήποτε μέσο έντυπης ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, εκτός και αν ο Συνδρομητής δηλώσει ρητά στην Blue Wireless με την υπογραφή της παρούσας αλλά και οποτεδήποτε με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς την Blue Wireless την αντίρρησή του για την επεξεργασία των δεδομένων του για τον σκοπό αυτό. Τα στοιχεία αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός και αν ο Συνδρομητής δηλώσει ρητά την συγκατάθεσή του. Ο Συνδρομητής αποδέχεται ή όχι ανάλογα με την προσωπική του επιλογή στην αίτηση, να λαμβάνει ενημερώσεις από την Blue Wireless ατελώς με κλήσεις και/ή με μηνύματα στο κινητό που έχει δηλώσει στην Blue Wireless, με e-mail ή έντυπα και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για υπάρχουσες ή νέες υπηρεσίες, πληροφορίες, προσφορές ή/και δώρα σε προϊόντα και υπηρεσίες της Blue Wireless.
 • Αποδέκτες των δεδομένων του Συνδρομητή είναι η Blue Wireless και το εντεταλμένο υπαλληλικό προσωπικό της από καθήκον εχεμύθειας, καθώς και οι συνδεδεμένες εταιρείες στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή συνδυαστικών πακέτων υπηρεσιών και το εντεταλμένο υπαλληλικό προσωπικό τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι της Blue Wireless και κάθε τρίτος πάροχος υπηρεσιών, ο οποίος εκτελεί επεξεργασία αντί και για λογαριασμό της Blue Wireless στο πλαίσιο σχετικής έγγραφης σύμβασης, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης της Blue Wireless με τον Συνδρομητή, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η Blue Wireless υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει/διαβιβάζει τα προσωπικά Δεδομένα του Συνδρομητή σε αρμόδιες Εποπτικές και Διοικητικές Ανεξάρτητες Αρχές καθώς και Διωκτικές και Δικαστικές Αρχές, όπως ενδεικτικά η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
 • Ο Συνδρομητής ενημερώνεται με ατομική ειδοποίηση στον λογαριασμό του καθώς και στα λοιπά μέσα επικοινωνίας που έχει δηλώσει ότι η Blue Wireless πρόκειται, σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, να διαβιβάζει σε τρίτες συνεργαζόμενες με αυτήν Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών (Ε.Ε.Ο) και Δικηγορικά Γραφεία ή/και Δικηγορικές Εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, στο πλαίσιο σχετικής έγγραφης συμβατικής σχέσης, τα αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Blue Wireless και ειδικότερα την εξώδικη ή/και δικαστική ενημέρωση του Συνδρομητή και είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Blue Wireless. Η ανωτέρω επεξεργασία (διαβίβαση) προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, όπως αυτές απορρέουν από τις σχετικές επιμέρους έγγραφες ή και ηλεκτρονικές συμφωνίες των μερών.
 • Τα δεδομένα κίνησης που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από την Blue Wireless με την λήξη της επικοινωνίας καταστρέφονται ή καθίστανται ανώνυμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3917/2011 για την διατήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 6 του ν. 3471/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, η Blue Wireless ενημερώνει τον Συνδρομητή και ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα κίνησης και θέσης που αφορούν στις επικοινωνίες του Συνδρομητή για το σκοπό της τιμολόγησης του Συνδρομητή και την πληρωμή των διασυνδέσεων με άλλα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων παρόχων ή/και λογαριασμών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της επικοινωνίας, εκτός και αν αμφισβητήθηκε ο λογαριασμός ή δεν εξοφλήθηκε, οπότε και τα σχετικά δεδομένα διατηρούνται μέχρι την αμετάκλητη επίλυση της εκκρεμούσης διαφοράς μεταξύ της Blue Wireless και του Συνδρομητή.
 • Ο Συνδρομητής έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, με ειδική Έγγραφη δήλωσή του προς την Blue Wireless, εκτός αν η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται και χωρίς την συγκατάθεση του Συνδρομητή σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Η Blue Wireless συμμορφώνεται όπως ο νόμος ορίζει στο περιεχόμενο σχετικής Εισαγγελικής Παραγγελίας, Δικαστικής Απόφασης, Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ή άλλης αρμόδιας Ανεξάρτητης Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Συνδρομητή, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος ή Δικαστική Απόφαση. Η Blue Wireless τηρεί την εκ του νόμου προβλεπόμενη ειδική διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται άμεσα με τις αρμόδιες διωκτικές, Δικαστικές ή Διοικητικές αρχές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.
 • Ο Συνδρομητής ενημερώθηκε ότι διατηρεί τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δικαιώματα αναφορικά με τα δεδομένα που τον αφορούν και η Blue Wireless επεξεργάζεται. Ειδικότερα, ο Συνδρομητής ενημερώθηκε ότι έχει δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων του προς άλλη εταιρεία ή εναντίωσης/ανάκλησης προς την επεξεργασία καθώς και δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας που τον αφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
 • Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα , τηλ +30 210 6475600, [email protected]), αν θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ή εάν δεν λάβει εγκαίρως ή ικανοποιητική απάντηση σε σχετικό αίτημα του που αφορά σε άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του.
 • Η Blue Wireless έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Δεδομένων η οποία αναρτάται στον ιστότοπο της για τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν τους συνδρομητές και λοιπούς συναλλασσόμενους με την εταιρεία. Τυχόν αλλαγές στην εν λόγω Πολιτική αναρτούνται εγκαίρως στην εταιρική ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον προ τριάντα (30) ημερών πριν τεθούν σε πλήρη ισχύ.

8. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει για τη μη τήρηση ή την αδυναμία τήρησης των όρων της παρούσας, όταν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία ή εξαιτίας άλλου λόγου, την επέλευση του οποίου η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, όπως, ενδεικτικά, πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειας, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, αύξηση της απόστασης του Πελάτη από την αστική περιοχή κάλυψης από την Εταιρεία, αντικατάσταση του δικτύου χαλκού, κ.λπ..

9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Η παρούσα Σύμβαση απαρτίζεται από την προσηκόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση του Συνδρομητή, τους παρόντες Γενικούς Όρους Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, καθώς και το οικείο Παράρτημα Τιμών και Υπηρεσιών που επισυνάπτεται στην παρούσα
 • Η Blue Wireless δικαιούται σύμφωνα με την νομοθεσία να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της παρούσας ενημερώνοντας τον Συνδρομητή με κάθε πρόσφορο μέσο και ενδεικτικά και με ανάρτηση του περιεχομένου της σύμβασης στην οικεία ιστοσελίδα. Η ενημέρωση για την τροποποίηση των όρων της παρούσας πραγματοποιείται σωρευτικά μέσω της ιστοσελίδας της Blue Wireless και με αναφορά σε εμφανές σημείο του έντυπου λογαριασμού, και σε σχετικό έντυπο που συνοδεύει τον έντυπο λογαριασμό, ή στην περίπτωση που δεν αποστέλλεται έντυπος λογαριασμός, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και δια του τρόπου με τον οποίο γίνεται η ειδοποίηση για την έκδοση λογαριασμού ηλεκτρονικά. Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αζημίως εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της τροποποίησης από τη Blue Wireless, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.
 • Εκτός εάν άλλως ειδικά ορίζεται στην παρούσα ή στον νόμο, κάθε ειδοποίηση της Blue Wireless προς τον Συνδρομητή στο πλαίσιο της Σύμβασης μπορεί να γίνει μέσω των λογαριασμών που αποστέλλονται στον Συνδρομητή ή ηλεκτρονικά ή με τον με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ιδίως με ανακοινώσεις μέσω του τύπου ή με διαφημιστικά μηνύματα. Η Blue Wireless σε οποιαδήποτε υπηρεσία προς τον Συνδρομητή και σε κάθε είδους, επικοινωνία της με αυτόν, χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα.
 • Κάθε ειδοποίηση του Συνδρομητή προς την Blue Wireless είναι έγκυρη μόνο αν γίνεται εγγράφως και ενυπογράφως και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με email ή άλλως με κάθε νόμιμο μέσο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η δήλωση βουλήσεως του κάθε μέρους και η ημερομηνία της με νόμιμα μέσα.
 • Ο Συνδρομητής οφείλει να τηρεί τους όρους αποδεκτής χρήσης που ορίζονται στη παρούσα σύμβαση καθώς και τους εκάστοτε όρους που ανακοινώνει η εταιρεία με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά με ανάρτηση του περιεχομένου της σύμβασης στην οικεία ιστοσελίδα. Η Blue Wireless παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον τιμοκατάλογο που εκάστοτε ισχύει στην οικεία ιστοσελίδα ή και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
 • Η Blue Wireless δικαιούται να τροποποιεί, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την πολιτική ορθής χρήσης, ενημερώνοντας τον Συνδρομητή με κάθε πρόσφορο μέσο και ενδεικτικά και με ανάρτηση του περιεχομένου της στην οικεία ιστοσελίδα της.
 • Σε περίπτωση ακυρότητας ή ακυρωσίας όρου της παρούσας, το κύρος της υπόλοιπης σύμβασης δεν θίγεται.
 • Ο Συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από τους παρόντες όρους και από τους όρους της αίτησης.
 • Η Blue Wireless διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει με κάθε νόμιμο τρόπο, εξωδίκως ή/και δικαστικά, την είσπραξη οφειλών που πηγάζουν από την παρούσα Σύμβαση.
 • Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Ο Συνδρομητής δικαιούται να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς από την Εταιρεία με αίτημα του προς αυτήν. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τον παραπάνω τρόπο ο συνδρομητής μπορεί να ζητήσει τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή (https://www.synigoroskatanaloti, gr) ή/και οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία φορέα. Σε κάθε περίπτωση τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν στα αρμόδια Δικαστήρια της Ξάνθης ή της κατοικίας του Συνδρομητή. Αν η σύμβαση έχει συναφθεί μέσω διαδικτύου, ο συνδρομητής μπορεί να υποβάλει την τυχόν διαφορά του, σε διαδικασία επίλυσης μέσω της ενιαίας πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ) που εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL).